Hoàn thiện công tác lập, đọc & phân tích Bảng cân đối KT nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản & nguồn vốn tại C.ty TNHH XD&VT Hoàng Trường
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện công tác lập, đọc & phân tích Bảng cân đối KT nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản & nguồn vốn tại C.ty TNHH XD&VT Hoàng Trường
Trần Hữu TrungTrong hoạt động sản xuất kinh doanh, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải nhìn lại kết quả hoạt động kinh doanh của mình trong quá khứ, hiện tại; đánh giá rủi ro; hiệu quả tài chính để làm cơ sở khoa học cho các quyết định quản lý và các dự báo, hoạch định chính sách trong tương lai thông qua việc lập, đọc và phân tích Báo cáo tài chính mà cụ thể là lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán.

Đề tài “Hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường” với nội dung nghiên cứu: hệ thống hóa những lý luận cơ bản về công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại doanh nghiệp, mô tả thực trạng công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường và đề xuất một số ý kiến hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty.

Chủ nhiệm đề tài: Hoàng Thị Hường – Lớp QT1304K

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Hòa Thị Thanh Hương – Khoa QTKD

Đề tài sử dụng các phương pháp: Phương pháp tổng hợp cân đối, phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, phương pháp điều tra, hỏi ý kiến chuyên gia, phương pháp nghiên cứu tài liệu và khảo sát thực tế.

Kết quả nghiên cứu:

Về mặt lý luận:

Đề tài đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập, đọc và phân tích BCTC tại Doanh nghiệp, cập nhật sửa đổi theo thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009 của BTC về "Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp".

Về mặt thực tiễn:

- Đề tài đã phản ánh được thực trạng công tác lập, đọc và phân tích BCĐKT tại Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường:

+Mô tả các bước lập BCĐKT tại Công ty theo mẫu BCĐKT của Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006;

+ Tuy nhiên Công ty chưa tiến hành sửa đổi một số mã trên BCĐKT theo đúng Thông tư 244/2009/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2009;

+ Công ty chưa tiến hành đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán.

- Đề tài đã đánh giá được ưu, nhược điểm trong công tác kế toán nói chung và công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng tại Công ty.

- Đề tài đã đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập, đọc và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản và nguồn vốn tại công ty như:

+ Ý kiến thứ nhất: Công ty cần sửa đổi hệ thống tài khoản và tiến hành lập lại Bảng cân đối kế toán theo đúng nội dung Thông tư 244/2009/TT-BTC;

+ Ý kiến thứ hai: Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên kế toán để có nhân lực thực hiện công công tác đọc và phân tích BCĐKT;

Ý kiến thứ 3: Công ty cần tổ chức thực hiện công tác đọc và phân tích BCĐKT để có cơ sở khoa học giúp công ty quản lý tốt hơn tài sản và nguồn vốn của công ty;

+ Ý kiến thứ 4: Công ty nên đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ nhằm quản lý tốt tài sản trong khâu thanh toán;

+ Ý kiến thứ 5: Tiến hành tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản vào thời điểm cuối kỳ kế toán nhằm quản lý chặt chẽ tài sản của công ty.

Phòng QLKH&ĐTSĐH