Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Cty TNHH TM ĐÔNG Á
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại Cty TNHH TM ĐÔNG Á
Trần Hữu Trung


Nguồn thu từ khoản thuế GTGT hàng năm từ các doanh nghiệp chiếm một tỷ trọng khá lớn trong tổng ngân sách nhà nước. Chính vì vậy thuế GTGT là một mối quan tâm cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế nói chung và với công ty TNHH Thương Mại Đông Á nói riêng. Nhận thức đầy đủ và đúng đắn vai trò, ý nghĩa của việc tổ chức kế toán thuế GTGT. tác giả đã chọn đề tài này làm đề tài nghiên cứu của mình.

Chủ nhiệm đề tài: SV. Trần Thị Nguyên QT1204K

GVHD: ThS. Đồng Thị Nga

Mục đích nghiên cứu của đề tài

- Hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng.

- Mô tả thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Thương Mại Đông Á

- Đề xuất một số kiến nghị nhằm giải quyết những sai sót trong công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Thương Mại Đông Á.

Đề tài sử dụng các phương pháp:

- Các phương pháp kế toán. (phương pháp chứng từ, phương pháp tài khoản, phương pháp tính giá, phương pháp tổng hợp cân đối).

- Phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia.

- Phương pháp điều tra.

- Phương pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu.

Kết quả nghiên cứu: Đề tài đã hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức công tác kế toán thuế giá trị gia tăng, chỉ ra thực trạng tổ chức công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Thương Mại Đông Á, từ đó đề xuất các giải pháp cho công ty như: lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, bắt đầu nộp tờ khai thuế qua mạng, chú ý trong việc điều chỉnh, kê khai thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu ra, tránh bỏ sót và nhầm lẫn, lập hóa đơn khi hàng giảm giá và trả lại hàng bán….

Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học