Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý NVL, CC - DC tại C.ty CP đúc 19-5
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý NVL, CC - DC tại C.ty CP đúc 19-5
Trần Hữu Trung


Tổ chức công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu là nhiệm vụ quan trọng của công tác kế toán nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời giúp công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất đúng tiến độ, trên cơ sở tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu. Tại công ty Cổ phần đúc 19-5 nguyên vật liệu là một trong các yếu tố cơ bản chiếm một tỷ trọng đáng kế trong cơ cấu chi phí sản xuất. Do vậy, đề tài “ Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ nhằm nâng cao công tác quản lí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đúc 19-5” là cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao.

Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Liên, Sinh viên lớp: QT1304K

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Phạm Thị Nga

Phương pháp nghiêm cứu :

Các phương pháp được sử dụng trong bài để nghiên cứu :

- Phương pháp tổng hợp, so sánh.

- Phương pháp chuyên gia

- Phương pháp thống kê

Kết quả đạt được

Đề tài đã tổng hợp những vấn đề chung nhất về công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, cụ thể: nội dung và các phương pháp kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cu tại doanh nghiêp.

Đề tài đã phản ánh thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty cổ phần đúc 19-5. Công ty đã áp dụng hệ thống tài khoản thống nhất theo quy định của bộ tài chính, chuẩn mực kế toán mới nhất trên cả nước. Các chứng từ kế toán công ty sử dụng trong quá trình hạch toán đều phù hợp với nội dung kinh tế phát sinh và đều đúng theo mẫu của bộ tài chính mới ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của bộ tài chính với đầy đủ các yếu tố cần thiết.

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại:

+ Công ty chưa tiến hành lập sổ danh điểm vật tư sẽ gây khó khăn trong công tác quản lý vật tư.

+ Công tác kiểm kê vật tư tại công ty chưa diễn ra thường xuyên. Vì vậy chưa phản ánh kịp thời số lượng, chất lượng, chủng loại… nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ thực tế tại công ty.

+ Công ty chưa chú trọng kế toán quản trị trong công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ để giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quát hơn về tình hình nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ thực tế tại công ty.

+ Công ty chưa áp dụng phần mềm kế toán máy vào công tác hạch toán kế toán NVL,CCDC nói riêng và công tác kế toán tại công ty nói chung nhằm giảm bớt thời gian, khối lượng công việc và đem lại hiệu quả trong công tác kế toán.

Từ thực trạng nêu trên đề tài đã đưa ra một số biện pháp hoàn thiện như sau:

- Áp dụng phần mềm kế toán để hiện đại hóa công tác kế toán

- Hoàn thiện việc lập danh điểm vật tư

- Cần chú trọng đến kế toán quản trị trong công tác quản lý nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

- Hoàn thiện công tác kiểm kê nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

- Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ.

Phòng QLKH&ĐTSĐH