Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại công ty TNHH GN&TM Viko
20 tháng 11, 2013 bởi
Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm tăng cường quản lý tài chính tại công ty TNHH GN&TM Viko
Trần Hữu Trung


Việc quản lý tài chính là công việc rất quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. Quản lý tài chính không hiệu quả là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự thất bại của các công ty. Việc tăng cường quản lý tài chính tại công ty TNHH GN&TM Viko hiện nay là hết sức cấp bách khi công ty đang có kế hoạch mở rộng, khai thác thêm một số tuyến đường vận chuyển.

Mặt khác, công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty còn một số điểm hạn chế, Đề tài dựa trên lý luận chung để tìm hiểu thực trạng kết toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH GN&TM Viko. Mô tả, phân tích và đề xuất một số giải pháp về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại nhằm tăng cường quản lý tài chính tại công ty TNHH GN&TM Viko.

Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Thị Minh Hưởng – Lớp: QT 1203K

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Nam Phương

Đề tài sử dụng các phương pháp kế toán, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp quan sát, phương pháp thu thập thông tin, tìm hiểu tài liệu.

Kết quả

Chỉ ra các ưu điểm và hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty từ đó đề xuất một số kiến nghị :

- Về sổ sách kế toán sử dụng: Công ty nên mở hệ thống sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi tiết để tông hợp số liệu từ sổ chi tiết. Số liệu phải được chạy song song trên sổ chi tiêt và sổ cái tài khoản. Đến cuối tháng, kế toán có thể đối chiếu được số liệu để kiểm tra sự chính xác trong ghi chép, phát hiện được sai sót một cách dễ dàng hơn, tránh mất thời gian.

- Về chứng từ kế toán sử dụng: Công ty nên sử dụng mẫu phiếu kế toán trong các nghiệp vụ kết chuyển doanh thu, chi phí.Vì theo nguyên tắc, chứng từ gốc là căn cứ để ghi sổ kế toán, là căn cứ để biết nghiệp vụ thực tế phát sinh là có thật và là căn cứ để kiểm tra lại các ghi chép của kế toán.

- Về phân loại chi phí: công ty nên phản ánh khoản lệ phí xăng dầu vào khoản chi phí giá vốn, thay vì phản ánh vào khoản chi phí quản lý kinh doanh như hiện nay. Có như vậy, việc xác định tỷ lệ giá vốn trên doanh thu mới cho được kết quả chính xác. Mà việc xác định tỷ lệ này là quan trọng để đánh giá quá trình thực hiện giá vốn có hiệu quả, tiết kiệm hay không.

- Về công tác quản lý công nợ: Công ty nên đưa ra các điều khoản thanh toán chặt chẽ trên hợp đồng để ràng buộc khách hàng, đồng thời thúc đẩy việc thanh toán của khách hàng thông qua các chính sách chiết khấu thương mại.

- Ngoài ra, công ty nên sử dụng các phương pháp, bảng biểu trong kế toán quản trị để phục vụ việc lập kế hoạch về nguồn vốn kinh doanh, thực hiện phân tích các chỉ tiêu tài chính để đánh giá được tình hình tài chính của công ty mình trong từng kỳ.

Phòng Quản lý khoa học & Đào tạo sau đại học