Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Môi trường 2017
24 tháng 7, 2017 bởi
Bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Môi trường 2017
Trần Hữu Trung


Ngày 4/7 /2017, Khoa Môi trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu 2 đề tài NCKH của sinh viên trong Khoa.

Hội đồng tham gia nghiệm thu có TS.NGƯT. Trần Thị Mai - Trưởng phòng Đào tạo ĐH và Sau ĐH; TS. Nguyễn Thị Kim Dung - Trưởng Khoa Môi trường; TS. Võ Hoàng Tùng; ThS. Nguyễn Thị Mai Linh; ThS. Phạm Minh Thúy; ThS. Đặng Chinh Hải; ThS. Nguyễn Cẩm Thu; Ths. Nguyễn Thị Tươi - giảng viên Khoa Môi trường.
Sinh viên Trần Thị Út Thảo trình bày đề tài “Nghiên cứu phương pháp khử Clo dư trong nước thải”
Đề tài 1: “Nghiên cứu phương pháp khử Clo dư trong nước thải”
Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Trần Thị Út Thảo, lớp MT 1801
Thành viên: Sinh viên Nguyễn Duy Thành, lớp MT 1801
Giảng viên hướng dẫn : TS. Nguyễn Thị Kim Dung và Ths. Nguyễn Thị Mai Linh.
Đề tài được Hội đồng xếp loại Giỏi.
Sinh viên Vương Diệu Hằng bảo vệ đề tài “Tối ưu hóa các thông số công nghệ đến quá trình chế biến tỏi đen bằng phương pháp nhiệt”
Đề tài 2: “Tối ưu hóa các thông số công nghệ đến quá trình chế biến tỏi đen bằng phương pháp nhiệt”.
Chủ nhiệm đề tài: Sinh viên Vương Diệu Hằng, lớp MT 1801
Thành viên: Sinh viên Nguyễn Thị Trang, lớp MT 1801
Giảng viên hướng dẫn: TS. Võ Hoàng Tùng
Đề tài được Hội đồng xếp loại Khá.
Hội đồng đánh giá cao tính thực tiễn của 2 đề tài, kết quả của các đề tài có thể ứng dụng vào thực tế.
Các thầy cô trong Hội đồng nghiệm thu nhận xét và góp ý cho đề tài của sinh viên


Khoa Môi trường