Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ hè 2020-2021
18 tháng 6, 2021 bởi
Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ hè 2020-2021
Trần Đình QuýThực hiện kế hoạch năm học 2020-2021 của Hiệu trưởng nhà trường, Phòng Đào tạo-QLKH tổ chức học kỳ phụ năm học 2020-2021 cho toàn thể sinh viên trong thời gian từ 28/06/2021 đến 7/8/2021. Kế hoạch cụ thể:  
Đối tượng : Sinh viên toàn trường
Thời gian đăng ký : Từ 18/06/2021 đến 27/06/2021
Công bố lịch học :   Ngày 25/6/2021
Thời gian học        : Từ 28/06/2021 đến 25/07/2021
Thời gian thi          : Từ 26/07/2021 đến 7/08/2021
Thời lượng : Mỗi sinh viên được đăng ký học lại tối đa 4 môn (môn nợ), thời lượng từng môn theo quy định là 1 tiết = 50 phút.
Nội dung thi : Toàn bộ nội dung môn học.
Đề thi : Được lấy trong ngân hàng đề thi.
Quy trình đăng ký: 
1. Nhận đơn đăng ký học tại Phòng đào tạo-QLKH
2. CHÚ Ý NGÀY CÔNG BỐ LỊCH HỌC 
3. Sinh viên nhận phiếu duyệt đăng ký môn học tại Phòng Đào tạo.
4. Phòng Đào tạo nhập số liệu: Môn học, số tiết, số tiền của sinh viên đăng ký  vào phần mềm quản lý. 
5. Sinh viên mang phiếu đăng ký học lên Phòng Kế hoạch – Tài chính để đóng tiền học. Sinh viên đã đăng ký học tại Phòng Đào tạo mà không nộp tiền tại Phòng KHTC thì vẫn bị tính công nợ học phí của môn học.
6. Sinh viên trùng lịch học phải báo ngay với Phòng đào tạo để giải quyết.
Quản lý lớp: Mọi sinh viên phải thực hiện đầy đủ các quy định về học tập như trong năm học.  Các thầy cô giáo sẽ điểm danh, kiểm tra và cho điểm quá trình. Nếu sinh viên nào không thực hiện đầy đủ các quy định sẽ không được thi và không được trả lại học phí đã đóng. 
Học phí : Phòng đào tạo-QLKH lên dự kiến mức học phí cho từng môn học. Sinh viên nộp học phí dự kiến tại Phòng Kế hoạch – Tài chính.