Lịch sử hình thành phần I
11 tháng 3, 2020 bởi
Lịch sử hình thành phần I
Trần Hữu Trung


Bộ môn Giáo dục thể chất trực thuộc trường có những nhiệm vụ sau đây:

1. Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong bộ môn.

2. Tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của toàn trường
3. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
4. Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống.
5. Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc bộ môn theo phân công của cấp Hiệu trưởng.
6. Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng khoa học và công nghệ.
7. Tổ chức biên soạn giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao: tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc bộ môn.
9. Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu trong bộ môn; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường.
10. Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của bộ môn.