Tin mới

Quyết định bàn hành Quy chế làm việc của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng
chi tiết tại đây [1] [1] https://drive.google.com/file/d/1WexYmgYm5NkHg92hjjLhwG2oWxKImRw2/view?usp=sharing...