Ba công khai


 

Ba công khai năm học  2018-2019  

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2018-2019

Ba công khai năm học 2014-2015 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ  Hải Phòng 2014-2015

Ba công khai năm học 2013-2014 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2013-2014