Ba công khai


 

Ba công khai năm học 2009-2010 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2009-2010

Ba công khai năm học 2010-2011 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2010-2011

Ba công khai năm học 2011-2012 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2011-2012

Ba công khai năm học 2012-2013 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2012-2013

Ba công khai năm học 2013-2014 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2013-2014

Ba công khai năm học 2014-2015 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ  Hải Phòng 2014-2015

Ba công khai năm học 2015-2016 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ  Hải Phòng 2015-2016

Ba công khai năm học 2016-2017 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ  Hải Phòng 2016-2017

Ba công khai năm học 2017-2018 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ  Hải Phòng 2017-2018

Ba công khai năm học  2018-2019  

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2018-2019

Ba công khai năm học  2019-2020

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2019-2020

Ba công khai năm học  2020-2021

Công khai cam kết chất lượng đào tạo của trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 2020-2021